Home Remont systemu grzewczego
Remont systemu grzewczego PDF Drukuj Email

 

Olsztyn, dnia 09.07.2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: „Remont systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie”.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wyboru ofert w sprawie wyboru wykonawcy na:  „Remont systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

INSTAL-TECH Marcin Gardocki,  ul. Dywizjonu 303, 10-091 Olsztyn

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w istotnych warunkach zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w warunkach uczestnictwa. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w warunkach uczestnictwa przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny.

 


Kryteria wyboru oferty.

Cena ryczałtowa brutto – 100%.

Kryterium „cena” rozpatrywane było na podstawie następującego wzoru:

 

...............................Cn

C         =          -----------------          x 100, gdzie:

...............................Cb

 

C         -          ilość punktów za kryterium cena,

 

Cn       -          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

 

Cb       -          cena oferty badanej,

 

100 - waga kryterium.

 

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 

 


Olsztyn, dnia 01.07.2019 r.

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup:

 

"Remont systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie"

 

 

 

Zakres prac do wykonania:

  1. Wymiana zaworów termostatycznych w ilości: 32 szt.
  2. Wymiana odpowietrzników na pionach co.  w ilości: 7 szt.
  3. Wymiana zaworów odcinających w ilości 3 szt.
  4. Montaż szybkozłącza SU do naczynia wzbiorczego – 1 szt.
  5. Płukanie instalacji c.o.
  6. Montaż pompy zatapialnej w kotłowni – 1 szt.

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariacie przedszkola od 01.07.2019r. do 09.07.2019r. do godziny 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Remont systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie”.

 

 

Załączniki:


1. Warunki uczestnictwa.

 

2. Wzór oferty.

 

3. Wzór oświadczenia oferenta.

 

4. Wzór umowy.

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010