Home Zakup mebli
Zakup mebli PDF Drukuj Email

 

Olsztyn, dnia 04.03.2019r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup: „Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do grupy I”.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wyboru ofert w sprawie wyboru wykonawcy na:  „Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do grupy I” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

GLOBINIT Sp. z o o.,  ul. Jana Pawła II 37, 35-317 Rzeszów

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w istotnych warunkach zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w warunkach uczestnictwa. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w warunkach uczestnictwa przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny.

 


Kryteria wyboru oferty.

Cena ryczałtowa brutto – 100%.

Kryterium „cena” rozpatrywane było na podstawie następującego wzoru:

 

...............................Cn

C         =          -----------------          x 100, gdzie:

...............................Cb

 

C         -          ilość punktów za kryterium cena,

 

Cn       -          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

 

Cb       -          cena oferty badanej,

 

100 - waga kryterium.

 

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 

 


Olsztyn, dnia 25.02.2019r.

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup:

 

„Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do grupy I”

 

 

 

Zakres prac do wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wyprodukowania i montażu mebli (tj. szafy na leżaki i pościel z regałem otwartym z nadstawkami, kącik kuchenny, kącik domek, regały w zabudowie,regał na książki z szufladą - 2 szt., stolik prostokątny - 4 szt,, stolik trapez - 1 szt., biurko, regał wiszący, szafka rtv, szafka otwarta) zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia - Specyfikacją Techniczna.

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariacie przedszkola od 25.02.2019r. do 04.03.2019r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do grupy I”

 

 

Załączniki:


1. Warunki uczestnictwa.

 

2. Wzór oferty.

 

3. Wzór oświadczenia oferenta.

 

4. Specyfikacja Techniczna

 

5. Wzór umowy.

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010