Home Rekrutacja na rok 2020/2021
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 PDF Drukuj Email

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Drodzy Rodzice uprzejmie informujemy, iż dnia 28 maja 2020 r. tj. czwartek o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci 3-4 letnich, które we wrześniu 2020 r. rozpoczną edukację przedszkolną w naszej placówce.

Ze względu na panującą sytuację zostanie ono przeprowadzone za pomocą programu GOOGLE MEET. Link do spotkania zostanie przesłany Państwu na adresy mailowe 10 minut przed spotkaniem. W dniu zebrania prosimy o kliknięcie w przesłany link i kliknięcie przycisku „DOŁĄCZ”.

Istnieje możliwość dołączenia do spotkania za pomocą telefonu. Prosimy przed spotkaniem pobrać aplikację GOOGLE MEET, tak aby proces logowania w dniu spotkania przebiegł szybko.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

 


 

Olsztyn, dnia 7.05.2020 r.

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

 

Lista kandydatów nieprzyjętych, których pierwszą preferencją było Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

 

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie z I, II i III preferencji

 

 

 

 


 

 

Olsztyn, dnia 29.04.2020 r.

 


Drodzy Rodzice,


zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie było jednostką pierwszego wyboru

 


Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie było jednostką pierwszego wyboru

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie

 


Rodzic (opiekun prawny) kandydata umieszczonego na liście dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązany jest w dniach od 30.04.2020 r. do 6.05.2020 r. do godziny 15.00 do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.

 


Niezłożenie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola powoduje utratę miejsca w przedszkolu.

 


Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców (nieposiadających profili zaufanych lub podpisów kwalifikowanych) należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres e-mailowy przedszkola.

Adres e-mailowy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego zobowiązuje się rodziców, którzy prześlą skany, lub zdjęcia oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola, do dostarczenia ww. dokumentu w formie papierowej zgodnej z przesłanym skanem/zdjęciem.

 


Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

 

 

 


 

 

 

Olsztyn, dnia 19.03.2020 r.

 

Drodzy Rodzice.

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


odbędzie się przy wsparciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji


dostępnego pod następującym adresem:


https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/NewsSystem Elektronicznej Rekrutacji jest intuicyjnym narzędziem wspomagającym proces naboru w jednostkach oświatowych Gminy Olsztyn. System ten umożliwia m.in. :


- złożenie wniosku wraz z załącznikami w procesie rekrutacji bez wychodzenia z domu - dotyczy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany;


- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci złożenia pisemnego oświadczenia - dotyczy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany;


- podgląd wniosku na każdym jego etapie rekrutacji, sprawdzenie aktualnego statusu wniosku oraz wyników naboru.Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż wypełniony i podpisany przez rodziców (nieposiadających profili zaufanych lub podpisów kwalifikowanych) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres e-mailowy do przedszkola pierwszego wyboru.Adres e-mailowy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego zobowiązuje się rodziców, którzy prześlą skany, lub zdjęcia wniosków wraz z ich załącznikami, do dostarczenia dokumentacji w formie papierowej zgodnej z przesłanymi skanami.Przypominamy, że wniosek wypełniamy wchodząc na stronę:


https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News


,a dokumenty potwierdzające przesyłamy do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z podręcznikiem dla kandydatów, który dostępny jest w zakładce pomoc na powyżej wskazanej stronie internetowej jak również z informatorem dostępnym pod następującym adresem:


https://www.olsztyn.eu/fileadmin/edukacja/rekrutacja_instrukcja_przedszkola-skompresowany.pdf

 

 

 


 

Olsztyn, dnia 19.03.2020 r.


DRODZY RODZICE

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż

DZIEŃ OTWARTY

zostaje odwołany.

 

 

 


 

 

Olsztyn, dnia 06.03.2020 r.

 

DZIEŃ OTWARTY

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami/opiekunami

na dzień otwarty, który odbędą się:

 

31 marca 2020 r. (tj. wtorek).

w godzinach

9.15 - 11.00


Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka i opiekuna.

 

 

 


 

24.01.2020 r.

 

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

odbędzie się zgodnie z:

 


USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)


ZARZĄDZENIEM NR 11 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021:

 

 

 

Ważne:


Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 24 marca 2020 r. o godz. 8.00

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego ........... (nazwa zostanie podana w terminie późniejszym).

 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

 

(tu pojawi się adres strony internetowej, w  momencie jej udostępnienia).

 

 


Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 

 

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

 

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.


 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Są to następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010