Home Remont sal i klatki schodowej
Remont sal i klatki schodowej PDF Drukuj Email

 

Olsztyn, dnia 21.06.2018r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie: “Wymiana podłóg w trzech salach dydaktycznych wraz z remontem sal i klatki schodowej”.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wyboru ofert w sprawie wyboru wykonawcy zadania: “Wymiana podłóg w trzech salach dydaktycznych wraz z remontem sal i klatki schodowej” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

GEOBET Krzysztof Jucha Spółka Jawna, Gągławki 3a, 11-034 Stawiguda.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w istotnych warunkach zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w warunkach uczestnictwa. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w warunkach uczestnictwa przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny.

 


Kryteria wyboru oferty.

Cena ryczałtowa brutto – 100%.

Kryterium „cena” rozpatrywane było na podstawie następującego wzoru:

 

...............................Cn

C         =          -----------------          x 100, gdzie:

...............................Cb

 

C         -          ilość punktów za kryterium cena,

 

Cn       -          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

 

Cb       -          cena oferty badanej,

 

100 - waga kryterium.

 

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 

 

 


 

Olsztyn, dnia 14.06.2018r.

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie:

 

„Wymiana podłóg w trzech salach dydaktycznych

wraz z remontem sal i klatki schodowej”.

 

Zakres prac do wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowych polegających na remoncie sal (tj. między innymi: szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi wewnętrznych, parkietu) oraz klatki schodowej (tj. szpachlowanie, malowanie, remont schodów, górnego i dolnego holu, wymiana drzwi w obrębie klatki schodowej, oraz balustrady). Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w  przedmiarze robót.

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariacie przedszkola od 14.06.2018r. do 21.06.2018r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wymiana podłóg w trzech salach dydaktycznych wraz z remontem sal i klatki schodowej”.

 

Załączniki:


1. Warunki uczestnictwa.

 

2. Wzór oświadczenia oferenta.

 

3. Wzór oferty.

 

4. Przedmiar.

 

5. Wzór umowy o realizację prac.

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010