Home
Wycinka drzew PDF Drukuj Email

 

Olsztyn, dnia 05.12.2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania: “Wycinka 13 drzew z terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie wraz z usunięciem pni oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych wszystkich pozostałych drzew znajdujących się na terenie placówki”.

 


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wyboru ofert w sprawie wyboru wykonawcy zadania: “Wycinka 13 drzew z terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie wraz z usunięciem pni oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych wszystkich pozostałych drzew znajdujących się na terenie placówki” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przewoźny, Adrianna Konczanin,

14-100 Ostróda ul. Plebiscytowa 22.

 

Cena oferty brutto wynosi: 9 473,76 zł. (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 76/100 zł.)

 

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w istotnych warunkach zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w warunkach uczestnictwa. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w warunkach uczestnictwa przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny.

 


Kryteria wyboru oferty.

Cena ryczałtowa brutto – 100%.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Kryterium „cena” rozpatrywane było na podstawie następującego wzoru:

 

Cn

 

C         =          -----------------  x 100, gdzie:

 

Cb

 

 

C         -           ilość punktów za kryterium cena,

Cn       -           najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cb       -           cena oferty badanej,

100 - waga kryterium.


Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg. określonego kryterium oceny ofert tj. Kryterium ceny.

 

Porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium .......................

Ogółem punktów

1. LANDSCAPE SERVICE Marcin Skrzypczyk, Nikielkowo, ul. Jana Grzymały 13, 10-376 Olsztyn

51

-

51

2. Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, Radosław Dobber, Dylewo 14, 14-107 Gietrzwałd

87

-

87

3. Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni, Józef Przewoźny Adrianna Konczanin, 14-100 Ostróda,     ul. Plebiscytowa 22

100

-

100

 


 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 

 


 

Olsztyn, dnia 28.11.2017r.

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie:

 

Wycinki 13 drzew z terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie wraz z usunięciem pni oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych wszystkich pozostałych drzew znajdujących się na terenie placówki.

 

Zakres prac do wykonania:

Wykonawca zobowiązuje się do wycinki 13 drzew z terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie wraz z karczowaniem pni oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych wszystkich pozostałych drzew znajdujących się na terenie placówki.

Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu placówki (tj. uprzątnięcia wyciętych gałęzi, uzupełnienia i wyrównania terenu po usuniętych pniach) oraz przekazania pozyskanego materiału wartościowego powyżej 10 cm średnicy do wydziału Lasu Miejskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Przed wykonaniem usługi wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z leśniczym w celu manipulacji pozyskanego drewna tj. z Panią Patrycją Dąbrowską (tel. kontaktowy: 661 600 677). Pozyskany materiał wartościowy musi być przetransportowany na ulicę Leśną do miejsca składowania drewna przez Las Miejski.

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariacie przedszkola od 28.11.2017r. do 05.12.2017r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wycinka drzew”, zgodnie z „Warunkami uczestnictwa”.

 

Załączniki:

1. Warunki uczestnictwa.

2. Wzór oświadczenia oferenta.

3. Wzór oferty.

4. Wzór umowy o realizację prac.

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010