Home
Projekt ścieżki edukacyjnej PDF Drukuj Email

 

 

21.02.2017 r.

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie:

 

Projektu ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie

z Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Olsztynie biegnącej wzdłuż Jeziora Długiego oraz przez Park Miejski.

 

 

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariacie przedszkola od 22.02.2017 r. do  01.03.2017 r. do godziny 12.00, zgodnie z „Warunkami uczestnictwa”.

 

Załączniki:

  1. Warunki uczestnictwa.
  2. Wzór oświadczenia oferenta.
  3. Wzór oferty.
  4. Wzór umowy o realizację prac.

 

 


 

 

03.03.2017r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie: ”Projektu ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie z Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Olsztynie biegnącej wzdłuż Jeziora Długiego oraz przez Park Miejski”.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wyboru ofert w sprawie wyboru wykonawcy zadania: ”Projektu ścieżki edukacyjnej łączącej Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie  z Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Olsztynie biegnącej wzdłuż Jeziora Długiego oraz przez Park Miejski” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

LANDSCAPE SERVICE Marcin Skrzypczyk

Nikielkowo, ul. Jana Grzymały 13,

10-376 Olsztyn

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w istotnych warunkach zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w warunkach uczestnictwa. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w warunkach uczestnictwa przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny.

 


Kryteria wyboru oferty.

Cena ryczałtowa brutto – 100%.

Kryterium „cena” rozpatrywane było na podstawie następującego wzoru:

 

...............................Cn

C         =          -----------------          x 100, gdzie:

...............................Cb

 

C         -          ilość punktów za kryterium cena,

 

Cn       -          najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

 

Cb       -          cena oferty badanej,

 

100 - waga kryterium.

 

Przemysław Fabisiak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie

 

 

 

 

 
Przedszkole miejskie nr 2 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2010